Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Felblauw Ventures B.V., handelend onder de naam “100% Kast”

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst
Artikel 9 – Garantie en kwaliteit
Artikel 10 – Levertijd
Artikel 11 – Afname, transport, lossing
Artikel 12 – Montage en installatie
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachten
Artikel 15 – Geschillen en toepasselijk recht
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 17 – Niet toerekenbare tekortkomingen
Artikel 18 – Uitsluiting precedentwerking

Artikel 1. Definities

 • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan 100% Kast opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
 • Maatwerk producten: zijn die producten die afwijken van de standaard collectie en die in opdracht van de afnemer naar wens van de afnemer zijn aangepast.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Dag: kalenderdag
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Felblauw Ventures B.V.: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan afnemers aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten.
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

 • Statutaire naam: Felblauw Ventures B.V.
 • Handelsnaam: 100% Kast
 • Adres: Arthur van Schendelstraat 650 3511 MJ Utrecht
 • Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 650 3511 MJ Utrecht
 • Telefoonnummer: 06-24832710 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur
 • Email: ruben@100procentkast.nl
 • Kvk nummer: 58903259
 • BTW nummer: NL8532.31.126

Artikel 3. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door 100% Kast gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling, via internetdomeinen van 100% Kast of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk door 100% Kast zijn bevestigd, tenzij en zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient verbinden 100% Kast nimmer, tenzij deze door 100% Kast schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4. Het aanbod

 • Alle aanbiedingen en offertes van 100% Kast zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na de datum van uitbrengen.
 • Alle aanbiedingen en offertes bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden kasten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. 100% Kast maakt gebruik van afbeeldingen en schetsen en deze zijn een schematische waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden kasten.
 • Alle aanbiedingen en offertes bevatten zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding en offerte zijn verbonden.

Artikel 5. De overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen 100% Kast en een afnemer komt eerst tot stand nadat 100% Kast de bestelling of opdrachten van afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk, via e-mail of via domeinnamen van 100% Kast heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door 100% Kast met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.
 • Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke (email) bevestiging van 100% Kast is uitsluitend deze bevestiging bindend.
 • Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 100% Kast onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding en offerte. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 100% Kast is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 • 100% Kast is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van 100% Kast, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van de 100% Kast op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
 • Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en 100% Kast, dan wel tussen 100% Kast en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en 100% Kast, is 100% Kast niet aansprakelijk.
 • 100% Kast zal uiterlijk bij levering van de kast aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • Het bezoekadres van de vestiging van 100% Kast waar de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  • De informatie over garanties
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen van de kast zoals aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overkomst op afstand.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 • Voor bestelling die via internetdomeinen van 100% Kast geschieden, geldt een afkoelingsperiode van 30 kalenderdagen na ontvangst van het geleverde, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Afnemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden het bestelde te retourneren mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • Het geleverde mag niet beschadigd zijn. De originele verpakking dient aanwezig te zijn.
  • Het geleverde mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
  • De kosten voor het retour sturen van het geleverde zijn voor rekening van afnemer.
  • Na het ontvangen van het geretourneerde product(en), zal de bestelling worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door afnemer te kiezen rekeningnummer.
  • Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk aan 100% Kast te worden medegedeeld.
 • De volgende producten zijn uitgesloten van het recht van retour:
  • Artikelen die besteld zijn voor zakelijke projecten: producten speciaal gefabriceerd voor een specifiek project ten behoeve van zakelijke klanten
  • Alle aankopen die, buiten het standaard assortiment op www.100kast.nl, speciaal op bestelling zijn gemaakt of die los van de standaard opties zijn aangepast aan de wensten van de afnemer.

Artikel 7. De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden kasten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van de kasten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8. Nakoming overeenkomst

 • 100% Kast staat er voor in dat de kasten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 9. Garantie en kwaliteit

 • Garantie is alleen van toepassing op door 100% kast leverde diensten en goederen.
 • Reclamering ten aanzien van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij 100% Kast gemeld te worden.
 • Op de constructie van door 100% Kast geïnstalleerde artikelen geldt een garantie van 2 jaar. Deze garantie houdt in dat de artikelen bij normaal gebruik niet meer dan normale slijtage zullen vertonen. Deze garantie geldt niet indien is gekozen voor het zelfbouwpakket.
 • Op alle onderdelen van de door 100% Kast geleverde artikelen geldt een garantie van 2 jaar. Deze garantie houdt in dat de artikelen bij normaal gebruik niet meer dan normale slijtage zullen vertonen.
 • Afnemer staat zelf in voor een goede klimaatconditie waarin de artikelen gedurende de garantieperiode verkeren. Garantie is nimmer van toepassing indien artikelen worden blootgesteld aan temperaturen of vochtigheidsgehaltes die de toestand van de meubels negatief beïnvloeden.
 • Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen ter zake het geleverde zaken gegrond is, zal 100% Kast, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak.
 • 100% Kast is op geen enkel andere wijze dan in het vorige lid bedoelde aansprakelijk voor de door afnemer, in welke vorm dan ook geldende schade, voor zover niet in strijd met enig geldende dwingende rechtelijke bepaling. In geval van onrechtmatige daad van 100% Kast of haar (leidinggevende) ondergeschikten is 100% Kast slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, in geval van aansprakelijkheid beperkt de door het uit te keren bedrag van de verzekering van 100% Kast.

Artikel 10. Levertijd

 • Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor 100% Kast geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij bestellingen via domeinnamen van 100% Kast wordt de levertijd na bestelling gecommuniceerd met de afnemer, tenzij dit nadrukkelijk anders staat aangegeven op de website van 100% Kast. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal de afnemer hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en zal afnemer tevens de mogelijkheid worden geboden om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door afnemer te kiezen rekeningnummer.
 • Bij overschrijding kan afnemer jegens 100% Kast geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 11. Afname, transport, lossing

 • 100% Kast heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien de te leveren zaken afgeleverd moeten worden op een verdieping boven of onder de begane grond dient de afnemer 100% Kast van te voren over op de hoogte te stellen. Alleen horizontaal transport is inbegrepen in de transporttarieven van 100% Kast. Alle additionele kosten voor transport naar verdiepingen hoger of lager dan de begane grond zijn voor kosten van de afnemer.
 • Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij 100% Kast gereed staan ter afname en 100% Kast zulks aan afnemer heeft medegedeeld, is afnemer, binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.
 • Niet-nakoming door afnemer van de verplichting genoemd in artikel 6.3 geeft 100% Kast het recht de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan afnemer in rekening te brengen zonder dat afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

Artikel 12. Montage en installatie

 • Indien overeengekomen, worden montage- of installatiewerkzaamheden (hierna te noemen werkzaamheden) van de door 100% Kast geleverde zaken in de door afnemer aan te wijze ruimte(n) uitgevoerd door of namens 100% Kast tegen de alsdan normaal gesproken tarieven. Werkzaamheden van of namens 100% Kast beperken zich uitsluitend tot de door 100% Kast geleverde zaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Afnemer draagt zorg voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de ruimte(n) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van 100% Kast worden vertraagd, of op andere wijze onderbreking ondervinden, is 100% Kast gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan afnemer in rekening te brengen tegen de alsdan normaal geldende tarieven.
 • Indien werkzaamheden door 100% Kast worden uitgevoerd waarbij andere dan door 100% Kast geleverde zaken op verzoek van afnemer dienen te worden verwerkt of gebruikt staat 100% Kast noch in voor de kwaliteit van die zaken, noch voor de kwaliteit en duurzaamheid van het gemonteerde of geïnstalleerde geheel.
 • Reclameringen ter zake uiterlijke waarneembare gebreken verband houdende met de werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk aan 100% Kast te worden gemeld.Reclameringen ter zake uiterlijk verborgen gebreken verband houdende met de montage-installatie- of inrichtingswerkzaamheden dienen door afnemer binnen 30 dagen na de voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk aan 100% Kast te worden gemeld.

Artikel 13. Betaling

 • Betaling van goederen en / of werkzaamheden is nimmer op rekening. Betaling van goederen en / of werkzaamheden geschiedt direct bij bestelling. Pas na betaling is de bestelling daadwerkelijk gedaan. Indien sprake is van een bestelling hoger dan 1.000,- euro, dient u 25% van het totaalbedrag aan te betalen via een bankoverschrijving. Zodra de betaling binnen is, start de werkzaamheden voor de bestelling.
 • Indien sprake is van een aanbetaling bij bestelling, dan zal het resterende bedrag uiterlijk cash bij aflevering of afgifte worden voldaan òf uiterlijk de dag vóór levering om 17:00 uur zijn overgemaakt op rekening van Felblauw Ventures B.V.

Artikel 14. Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 100% Kast.
 • Bij 100% Kast ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 100% Kast binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

 • Op alle geschillen tussen 100% Kast en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 100% Kast, tenzij afnemer binnen een maand nadat 100% Kast schriftelijk een beroep op het handhavige beding heeft gedaan kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Indien partijen een overeenkomst bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door de 100% Kast geleverde zaken blijven eigendom van 100% Kast tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derde ter beschikking stellen.
 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door 100% Kast geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

Artikel 17. Niet toerekenbare tekortkomingen

 • 100% Kast is bevoegd hare keuze de overeenkomst met afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan afnemer ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolgen van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen:
  • Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan 100% Kast toe te rekenen omstandigheden;
  • Vertraagde of te late toelevering door toeleveranciers van 100% Kast;
  • Transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van 100% Kast wordt bemoeilijk of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvatting niet aan 100% Kast zijn toe in rekenen;

Artikel 18. Uitsluiting precedentwerking

 • Wanneer door 100% Kast gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat 100% Kast deze voorwaarden soepel toepast.